วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2551

แผนการจัดการเรียนรู้ 3 การถนอมอาหาร

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง การถนอมอาหาร
สาระที่ ๑ การดำรงชีวิตและครอบครัว ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ เวลา ๑๐ ชั่วโมง
......................................................................................................................................................................
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ ง ๑.๑ (๑-๕) / ๑.๒ (๑-๔) / ๓.๑ (๕) / ๔.๑ (๘) / ๕.๑ (๑)
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ มีคุณธรรม มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับงานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ และงานธุรกิจ
ข้อ ๑.เข้าใจความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ หลักการ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการทำงาน การจัดการ สามารถทำงานและประเมินผลการทำงาน
ข้อ ๒.เลือกใช้ ซ่อมแซม ดัดแปลง เก็บ บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงาน
ข้อ ๓.สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆ ในการทำงาน
ข้อ ๔.ทำงานด้วยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม มุ่งมั่น อดทน
ข้อ ๕.ใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการทำงานอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี
มาตรฐาน ง ๑.๒ มีทักษะ กระบวนการทำงาน และการจัดการ การทำงานเป็นกลุ่มการแสวงหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาในการทำงาน รักการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่องาน
ข้อ ๑ สามารถวิเคราะห์งาน วางแผนการดำเนินงาน ปฏิบัติงานตามแผน ประเมินและปรับปรุง
การดำเนินงาน
ข้อ ๒ สามารถทำงานในฐานะผู้นำ/สมาชิกกลุ่ม และใช้วิธีการที่หลากหลายในการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีในกลุ่ม
ข้อ ๓ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานจากแหล่งความรู้ต่างๆ
ข้อ ๔ สามารถวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหา สร้างทางเลือกที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะสมและแก้ปัญหาตามแนวทางที่เลือก
ข้อ ๕ มีความมุ่งมั่นทำงานจนสำเร็จ เห็นคุณค่าของการทำงาน ทำงานอย่างมีความสุขและมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย และสะอาด
๒.สาระสำคัญ
การถนอมอาหาร คือ วิธีการต่างๆ ที่ทำให้สามารถเก็บรักษาอาหารไว้รับประทานได้นานกว่าปกติ โดยไม่บูดเน่าเสีย และไม่ทำให้อาหารเสียคุณค่ามากนัก ประโยชน์ของการถนอมอาหาร คือ ช่วยให้มีอาหารรับประทานต่างฤดูกาล และได้อาหาร ที่มีรสชาติและรูปแบบแปลกๆ ด้วยการถนอมอาหารที่นิยมทำกันมีหลายวิธี เช่น การตากแห้ง การหมักดอง การแช่อิ่ม และการกวน
๓.ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
๑. อธิบายความหมายและความสำคัญในการถนอม อาหารประเภทกวน และประโยชน์ที่จะได้รับ
๒. เลือกอาหารที่จะนำมาถนอมอาหารได้
๓. อธิบายขั้นตอนการถนอมอาหารประเภทกวนได้

๔.สาระการเรียนรู้ (จุดประสงค์นำทาง)

๑. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและความสำคัญในการถนอม อาหารประเภทกวน และประโยชน์ที่
จะได้รับ
๒. นักเรียนสามารถเลือกอาหารที่จะนำมาถนอมอาหารได้
๓. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการถนอมอาหารประเภทกวนได้
๕.กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ขั้นนำ

๑. ครูนำกล้วยมาให้นักเรียนดูแล้วสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการเก็บรักษากล้วยไม่ให้บูดเน่า ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถาม ดังนี้
- นักเรียนมีวิธีการเก็บรักษากล้วยไว้รับประทานได้นานโดยไม่ทำให้กล้วยเสียคุณค่า
- การถนอมอาหารหมายถึงอะไร
- การถนอมอาหารมีกี่วิธี
- การกวนมีกี่วิธี
- ผลไม้อะไรบ้างที่สามารถนำมากวนได้
- ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้นักเรียนทราบ
๒. ขั้นสอน


๒.ให้นักเรียนดูตัวอย่างผลไม้ที่กวนเสร็จแล้ว เช่น กล้วยกวน มะยมกวน ทุเรียนกวน ซักถามว่านักเรียนนิยมรับประทานผลไม้กวนชนิดใด
๓.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕-๖ รูป ศึกษาการถนอมอาหารประเภทกวน เช่น สับปะรด ถั่วกวนจากหนังสือเรียนหรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ และนำผลไม้ในฤดูกาลมาถนอมอาหารโดยวิธีการกวน
๔. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวางแผนและเตรียมการเพื่อสาธิตการกวนผลไม้ในห้องอาหารของโรงเรียน
๕ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
- นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดอาหารที่ถนอมอาหารโดยวิธีการกวนจึงมีอายุการเก็บรักษานานขึ้น
- นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดต้องมีขั้นตอนการหยดผลไม้กวนในน้ำเย็น
๖. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปจากการอภิปรายของแต่ละกลุ่มว่าได้ความรู้อะไรบ้าง แล้วจดบันทึกความรู้ลงในสมุด
๓. ขั้นสรุป
๗.ครูสรุปร่วมกับนักเรียนเกี่ยวกับประโยชน์ของการกวนและการจัดจำหน่าย และให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าจะสามารถนำความรู้เรื่อง การถนอมอาหารไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้าง จากนั้นเขียนบันทึกลงใน แผนภาพในใบงานที่ ๕
๖.สื่อและแหล่งการเรียนรู้
๑. ใบงาน
๒. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๓. ภาพตัวอย่างการถนอมอาหาร
๗.การวัดผลและประเมินผล
๑. การประเมินผลตามสภาพจริง
- สังเกตพฤติกรรมการทำกิจกรรมการเรียนของนักเรียน
- สังเกตความตั้งใจ เอาใจใส่ และความรับผิดชอบของนักเรียน
- สังเกตทักษะกระบวนการกลุ่ม การรายงานหน้าชั้นเรียน
๒. การตรวจผลงาน
- ใบงานที่ ๕
- ผลงานการศึกษาเรื่อง การถนอมอาหาร
๓. เกณฑ์การประเมินผล
๓.๑ ได้คะแนนจากการตรวจใบงานแต่ละใบงาน ได้คะแนนในแต่ละใบงาน ๕ คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ถือว่าผ่านเกณฑ์
บันทึกผลการเรียนรู้
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

๒. ปัญหาอุปสรรค

๓. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ลงชื่อ.............................................
(นางสาวนารี แก้วนิกร)
ผู้สอน
ข้อคิดเห็นเสนอแนะของผู้บริหาร
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................. ครูใหญ่/ผู้ตรวจ
(พระอธิการพิษณุ วิชฺชรโต)

ข้อคิดเห็นเสนอแนะของฝ่ายวิชาการ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................. ฝ่ายวิชาการ/ผู้ตรวจ
(นายเฉลิมพล บุราณเดช)

ไม่มีความคิดเห็น: